Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sazebník pro sKartu 2.

3. 10. 2012

Vyhotovení duplikátu každého výpisu z platebního účtu 75,– hotově na pokladně
Vyhotovení informace o platebních transakcích 1× za kalendářní měsíc
(na vyžádání v pobočce České spořitelny)
zdarma
Vyhotovení duplikátu informace o platebních transakcích
(na vyžádání v pobočce České spořitelny)
75,– hotově na pokladně
2.4 Jednorázový platební příkaz (domácí platba)
Zadání jednorázového platebního příkazu (domácí platby)
prostřednictvím  bankomatu České spořitelny
zdarma
Zadání jednorázového platebního příkazu (domácí platby)
prostřednictvím KoP ÚP
zdarma
Provedení jednorázového platebního příkazu (domácí platby) 6,–
2.5 Trvalý příkaz (trvalá platba)
Zřízení, zrušení trvalého příkazu (trvalé platby) v bankomatu
České spořitelny z podnětu klienta
zdarma
Zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu (trvalé platby)
prostřednictvím KoP ÚP
zdarma
Provedení trvalého příkazu (trvalé platby) 6,–
2.6 Došlá platba
Došlá bezhotovostní platba (připsání dávky na platební účet) zdarma
2.7 Ostatní položky
Vklad hotovosti u přepážky České spořitelny
(POUZE v případech vyrovnání debetního zůstatku na platebním účtu)
zdarma
Výběr hotovosti u přepážky České spořitelny
(POUZE v případě exekuce, úmrtí, po zrušení platebního účtu)
zdarma
Zaslání upomínky zdarma
Zaslání zůstatkové SMS 1,50
Oznámení o neprovedených platebních příkazech (bezhotovostních platbách)
na výpisu z platebního účtu nebo v informaci o platebních transakcích
zdarma
Součinnost České spořitelny poskytnutá klientovi v souvislosti
s jeho vlastním chybně zadaným platebním příkazem
300,– (250,– + 20% DPH)
Ve třetím čtvrtletí roku 2012 dojde ke změně terminologie některých pojmů používaných Českou spořitelnou. V sazebníku, který
právě držíte v ruce, se bude jednat o změnu názvů v následujících položkách:
• současný pojem „jednorázový platební příkaz“ bude nahrazen novým pojmem „domácí platba“;
• současný pojem „trvalý příkaz“ bude nahrazen novým pojmem „trvalá platba“.
Vysvětlivky: KoP ÚP – kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky
Součinnost České spořitelny poskytnutá plátci v souvislosti s jeho vlastním chybně zadaným platebním příkazem podle ust. § 38
odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů – informace o jednom klientovi (věcné náklady)
Ceny jsou uvedeny v Kč. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.
Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 29. 6. 2012
a každá případná změna bude zveřejněna na portále www.skontakt.cz, na webových stránkách České spořitelny, a. s.,
a v pobočkách České spořitelny, a. s.
V Praze dne 1.9.2012
Ing. Jiří Škorvaga, CSc., v. r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Ing. Roman Lux v. r.,
ředitel odboru finanční plánování a analýzy